fbpx

Algemene Voorwaarden

van ANAC Carwash B.V., ANAC Carwash N.V. en ANAC Tanken B.V. april 2021

1.                    Definities

Aanbod / Aanbieding

Ieder aanbod van ANAC tot het aangaan van een Overeenkomst;

Aanhanger

Een aanhanger die wordt verhuurd door ANAC aan een Klant in het kader van een Overeenkomst;

Abonnement

Een abonnement voor het gebruik van de wasstraten van ANAC, waaronder een Maandabonnement en een Jaarabonnement;

ANAC

ANAC Carwash B.V. (KvK-nummer: 09139879), ANAC Carwash N.V. en ANAC Tanken B.V. (KvK-nummer: 10006983), zijnde de gebruikers van de Voorwaarden;

ANAC Carwash Prepaid Waspas

Een pas met onder meer als doel om betalingen voor bepaalde Diensten of Producten van ANAC te laten plaatsvinden;

ANAC Tankcard

Een pas met onder meer als doel om betalingen voor bepaalde Diensten of Producten van ANAC te laten plaatsvinden;

Diensten

Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door ANAC worden verricht of aangeboden, in de ruimste zin;

Jaarabonnement

Een Abonnement dat wordt overeengekomen voor de duur van een jaar;

Klant

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie ANAC een Aanbieding doet tot de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten en/of wie met ANAC een Overeenkomst aangaat.

Maandabonnement

Een Abonnement dat wordt overeengekomen voor de duur van een maand;

Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Producten door ANAC aan Klant en/of het door ANAC verlenen van Diensten aan Klant, waaronder eveneens een Abonnement wordt verstaan;

Particulier

Een Klant die niet in de uitoefening van zijn of haar bedrijf Diensten of Producten afneemt bij ANAC;

Partij(en)

ANAC en Klant c.q. ieder voor zich;

Producten

De door ANAC op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Klant te leveren producten, zijnde zaken en/of vermogensrechten;

Schriftelijk

Per brief, e-mail of deurwaardersexploot;

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van ANAC, zoals te vinden op de website van ANAC;

 

DEEL A – Algemene bepalingen

 

2.                    Toepasselijkheid

2.1                 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2                 Deze Voorwaarden bestaan uit drie delen, deel A, B en C. In deel A zijn de Algemene Bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, terwijl deel B van toepassing is op de verhuur van aanhangers en deel C op Jaarabonnementen en Maandabonnementen. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deel A enerzijds en deel B of deel C anderzijds prevaleren de bijzondere bepalingen in deel B of deel C.

2.3                 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.4                 In geval van nietigheid of vernietiging door Klant van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en de Overeenkomst.

2.5                 ANAC is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging gaat in vanaf het moment dat de gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd op haar website.

 

3.                    Totstandkoming van overeenkomsten

3.1                 Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

a. wanneer Klant gebruik maakt van een Dienst van ANAC;

b. wanneer de Klant aan een medewerker van ANAC kenbaar maakt welke Dienst of welk Product de Klant wenst af te nemen;

c. wanneer de Klant aan ANAC via elektronische weg kenbaar maakt welke Dienst of welk Product de Klant wenst af te nemen;

d. wanneer ANAC uitvoering geeft aan een Dienst voor de Klant;

e. wanneer ANAC een Product levert.

3.2                 De Overeenkomst zoals opgeslagen in de systemen bij ANAC geldt als bewijs van de Klant en ANAC gemaakte afspraken.

 

4.                    Diensten

4.1                 Het wassen van een voertuig in de wasstraat houdt in dat het vuil dat opgelost kan worden in water zoveel als redelijkerwijs mogelijk zal worden verwijderd van de buitenkant van het voertuig. De Klant dient er rekening mee te houden dat niet  (volledig) zichtbare schade aan het voertuig zichtbaar kan worden nadat het voertuig is gewassen. Het wassen van het voertuig is op eigen risico van de Klant.

4.2                 Het schoonmaken van een voertuig in de interieurstraat houdt in dat het vuil, dat zichtbaar is zonder dat objecten zoals kinderstoelen worden losgekoppeld, aan de binnenzijde van het voertuig zoveel als redelijkerwijs mogelijk zal worden verwijderd. Ter voorkoming van misverstanden, de medewerkers van ANAC halen geen bagage, afval of andere spullen uit het voertuig van de Klant.

4.3                 De Klant kan gebruikmaken van de stofzuigers die ANAC ter beschikking stelt. Het gebruik van de stofzuigers is op eigen risico.

4.4                 De Klant kan gebruikmaken van de wasboxen die ANAC ter beschikking stelt. Het gebruik van de wasboxen is op eigen risico.

 

5.                    Huisregels

5.1                 De Klant dient kennis te nemen van alle huisregels en informeert actief de (medewerkers) van ANAC over bijzonderheden aan zijn voertuig voorafgaand aan de uitvoering van de Diensten door ANAC.

5.2                 De Klant handelt in overeenstemming met de instructies van ANAC waaronder maar niet beperkt tot de instructies zoals vermeld op de borden op het terrein van ANAC. De Klant is zelf verantwoordelijk om het voertuig zodanig geschikt te maken zodat de Diensten van ANAC kunnen worden uitgevoerd, waaronder het demonteren of inklappen van antennes, spiegels en andere objecten aan het voertuig die uitsteken. De Klant heeft niet zelfstandig het voertuig aangepast of laten aanpassen zodat de standaardafmetingen van het voertuig zijn gewijzigd.

5.3                 De Klant handelt in overeenstemming met alle aanwijzingen van (de medewerkers van) ANAC.

5.4                 De Klant verlaat het voertuig niet tijdens de uitvoering van de Diensten in de wasstraat, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van ANAC.

5.5                 Bij het wassen van een voertuig plaatst de Klant het voertuig op de daarvoor aangegeven plaats.

5.6                 De Klant houdt rekening met de veiligheid van anderen.

5.7                 De Klant handelt in overeenstemming met alle signalen op het terrein van ANAC.

5.8                 Het is niet toegestaan te roken op een terrein van ANAC, tenzij op specifiek daarvoor door ANAC aangewezen locaties.

5.9                 De Klant rijdt met een voertuig alleen stapvoets over het terrein van ANAC.

 

6.                    ANAC Carwash Prepaid Waspas en ANAC Tankcard

6.1                 De ANAC Carwash Prepaid Waspas kan in de wasstraat of online worden aangevraagd.

6.2                 De ANAC Tankcard kan online worden aangevraagd op de website.

6.3                 ANAC is gerechtigd te allen tijde Klanten te weigeren een ANAC Carwash Prepaid Waspas of een ANAC Tankcard ter beschikking te stellen en/of het gebruik daarvan te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot een Jaarabonnement of een Maandabonnement.

6.4                 Bij de aanvang van de Overeenkomst tot verstrekking van een ANAC Tankcard is de Klant verplicht om een borg te betalen van € 250. ANAC betaalt de borg zes (6) maanden na de betaling daarvan terug aan de Klant als de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden in die periode stipt is nagekomen. Indien enige verplichting niet stipt is nagekomen wordt de borg door ANAC onder zich gehouden tot het einde van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders wordt overeengekomen. ANAC is gerechtigd financiële verplichtingen van de Klant te verrekenen met de hiervoor bedoelde borg. 

6.5                 De Klant die Particulier is dient de ANAC Carwash Prepaid Waspas op te waarderen, voordat een Product of Dienst wordt afgenomen van ANAC. De Klant doet dat door een betaling te doen aan ANAC. Die betaling wordt toegevoegd aan het saldo op de ANAC Carwash Prepaid Waspas. Het saldo opwaarderen kan online door in te loggen op de website. ANAC kan een korting hanteren op basis waarvan het opgewaardeerde tegoed groter is dan het daadwerkelijk opgewaardeerde bedrag in euro.

6.6                 Bij verlies, diefstal of vermissing kan de Klant een nieuwe ANAC Carwash Prepaid Waspas of ANAC Tankcard aanvragen. De Klant betaalt daarvoor aan ANAC een vergoeding voor administratiekosten per nieuwe ANAC Carwash Prepaid Waspas of ANAC Tankcard. Bij verlies kan de ANAC Carwash Prepaid Waspas online worden geblokkeerd. De ANAC Tankcard kan worden geblokkeerd door een e-mail te sturen aan info@ANACcarwash.com.

6.7                 De ANAC Carwash Prepaid Waspas en ANAC Tankcard blijven te allen tijde eigendom van ANAC. Op eerste verzoek van ANAC zal de Klant de ANAC Carwash Prepaid Waspas of ANAC Tankcard onmiddellijk (terug)sturen aan ANAC.

 

7.                    Prijzen

7.1                 De prijzen voor de Diensten van ANAC staan vermeld op borden bij het binnenrijden van de wasstraat en op de pleinen bij de stofzuigers en de wasboxen. Er kunnen kortingstarieven van toepassing zijn voor Klanten die gebruikmaken van een ANAC Carwash Prepaid Waspas of ANAC Tankcard. ANAC kan die kortingstarieven te allen tijde wijzigen of intrekken.

7.2                 Alle prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief bijkomende kosten.

7.3                 Komt een Overeenkomst tot stand zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

 

8.                    Betaling voor Diensten en/of Producten

8.1                 Betaling voor het schoonmaken van een voertuig kan plaatsvinden door betaling met:

a. contant geld;

b. bankpassen en door ANAC geaccepteerde credit cards;

c. door ANAC goedgekeurde tankpassen anders dan de ANAC Carwash Prepaid Waspas en ANAC Tankcard;

d. door ANAC goedgekeurde vouchers, kortingspassen of kortingsbonnen, voorafgaand aan het uitvoeren van de Dienst;

e. betaling met de ANAC Carwash Prepaid Waspas; of

f. betaling met de ANAC Tankcard.

8.2                 Betaling voor het tanken kan plaatsvinden door betaling met:

a. contant geld, alleen wanneer een daartoe bestemde fysieke winkel op hetzelfde terrein als het tankstation open is;

b. bankpassen en door ANAC geaccepteerde credit cards;

c. door ANAC goedgekeurde tankpassen anders dan de ANAC Carwash Prepaid Waspas en ANAC Tankcard;

d. door ANAC goedgekeurde vouchers, kortingspassen of kortingsbonnen, voorafgaand aan het uitvoeren van de Dienst; of

e. betaling met de ANAC Tankcard.

8.3                 Betaling voor Producten of Diensten anders dan bedoeld in 8.1 en 8.2 vindt plaats voordat de Dienst wordt afgenomen en bij een Product vooraf of ten tijde van de aanschaf, tenzij anders aangegeven door ANAC.

8.4                 Bij betaling met de ANAC Carwash Prepaid Waspas door een Particulier wordt de prijs voor de te leveren Dienst afgeschreven van het saldo van de ANAC Carwash Prepaid Waspas. Wanneer het saldo op de ANAC Carwash Prepaid Waspas ontoereikend blijkt, dan dient de Klant met pin te betalen voordat zij gebruik kan maken van de Diensten. Ter voorkoming van misverstanden, bij betalingen anders dan met de ANAC Carwash Prepaid Waspas vervallen eventuele kortingen die samenhangen met de ANAC Carwash Prepaid Waspas.

8.5                 Bij betalingen met de ANAC Tankcard, wordt iedere veertien (14) dagen achteraf een factuur gestuurd aan de Klant voor de geleverde Diensten en/of Producten in die periode. De factuur bevat een specificatie van de afgenomen Diensten en/of Producten. De factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen nadat de factuur is verstuurd en wordt in beginsel geïncasseerd middels een automatische incasso.

8.6                 Klanten hebben de mogelijkheid online hun facturen in te zien.

8.7                 Een factuur wordt geacht te zijn ontvangen drie dagen nadat deze door ANAC is verstuurd aan de bij haar bekende contactgegevens, via e-mail of per post.

8.8                 Betaling dient te geschieden op door ANAC aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop ANAC bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

8.9                 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden (waaronder ook begrepen indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet (volledig) heeft plaatsgevonden), is Klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Klant, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van ANAC om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

8.10               Indien Klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 8.9, (i) zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is, (ii) heeft ANAC het recht om de ANAC Carwash Prepaid Waspas of ANAC Tankcard te blokkeren, waardoor daarvan geen gebruik meer gemaakt kan worden en (iii) heeft ANAC het recht de Klant aan wie de ANAC Carwash Prepaid Waspas of ANAC Tankcard verbonden is te weigeren Diensten en/of Producten aan te bieden.

8.11               Door Klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

8.12               Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens ANAC op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van ANAC jegens Klant.

8.13               ANAC is gerechtigd alle vorderingen op Klant te verrekenen met iedere schuld die ANAC aan Klant, dan wel aan met Klant gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

8.14               Alle vorderingen van ANAC op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan ANAC omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van ANAC;

b. indien ANAC de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 8.15 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

c. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Klant, liquidatie of faillissement van Klant of – voor zover Klant een natuurlijke persoon betreft – het op Klant van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

8.15               ANAC is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Klant, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, danwel een hogere borg te verlangen als bedoeld in artikel 6.4. Indien en zolang Klant met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is ANAC bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

 

9.                    Reclamatie en vervaltermijnen

9.1                 De Klant dient zijn voertuig onmiddellijk nadat de Diensten zijn uitgevoerd te onderzoeken en eventuele schade ontstaan als gevolg van door ANAC geleverde Diensten onmiddellijk te melden aan ANAC. Onmiddellijk in de zin van dit artikel betekent dat het onderzoek en de melding moet plaatsvinden voordat de Klant de locatie van ANAC heeft verlaten nadat de Dienst is uitgevoerd. Als de Klant zich niet dezelfde dag meldt bij ANAC dan worden de Diensten geacht te zijn aanvaard en te voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties. Indien en voor zover de schade niet onmiddellijk na het uitvoeren van de Dienst zichtbaar is dan dient de Klant de schade in ieder geval binnen zeven dagen gemotiveerd en schriftelijk te melden bij ANAC.

9.2                 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Klant, uit welke hoofde ook, jegens ANAC in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij ANAC.

9.3                 In het geval binnen de in artikel 9.2 vermelde termijn door Klant een Schriftelijke claim is neergelegd bij ANAC in verband met door haar geleverde Producten en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Klant eveneens indien ANAC niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 14 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

 

10.                 Aansprakelijkheid en verzekering

10.1               ANAC is aansprakelijk voor schade die Klant lijdt en die het gevolg is van een aan ANAC toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen ANAC verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van ANAC en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

10.2               Bij schade zal de Klant eerst ANAC in de gelegenheid stellen de schade zelf te verhelpen. Wanneer de Klant ANAC niet daartoe in de gelegenheid stelt, dan is ANAC niet aansprakelijk en vervalt de (eventuele) verplichting van ANAC tot vergoeding van schade aan de Klant.

10.3               Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

b. schade ontstaan door handelen of nalaten van Klant of derden in strijd met door ANAC verstrekte instructies, aanwijzingen, lichtsignalen en huisregels dan wel in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

c. schade als direct gevolg van door of namens Klant aan ANAC verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;

d. schade aan spiegels, antennes, ruitenwissers, mistlampen, spoilers accessoires en andere modificaties aan het voertuig.

10.4               Indien:

a. het voor ANAC ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

b. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;

c. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door ANAC voor de onderhavige overeenkomst (exclusief btw) met Klant is overeengekomen.

10.5               Klant vrijwaart ANAC van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door ANAC verrichte Diensten en/of geleverde Producten, voor zover ANAC jegens Klant voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

10.6               ANAC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik door de Klant van de stofzuiger en de wasboxen.

10.7               ANAC is niet aansprakelijk voor het gebruik van de ANAC Carwash Prepaid Waspas of de ANAC Tankcard.

 

11.                 Ontbinding en opzegging

11.1               In de volgende gevallen is Klant automatisch in verzuim en is ANAC gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, naar haar eigen keuze, te ontbinden, op te zeggen en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:

a. Klant komt een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Voorwaarden niet of deels niet na;

b. Klant verkeert in staat van faillissement;

c. Klant heeft het besluit genomen de onderneming te liquideren;

d. Klant staakt haar onderneming;

e. de onderneming van Klant is stilgelegd;

f. de overwegende zeggenschap in de vennootschap van de Klant wijzigt of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Klant;

g. indien ANAC de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 15 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

h. ten laste van Klant is beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven; of

i. Klant moet niet langer worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van ANAC.

11.2               Ontbinding of opzegging vindt plaats door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Klant.

11.3               Bij ontbinding of opzegging op basis van dit Artikel, is ANAC niet gehouden tot enige schadevergoeding. ANAC behoudt in dat geval wel aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

11.4               Wanneer een van de gevallen zoals genoemd in Artikel 11.1 zich voordoet, dan zijn alle vorderingen die ANAC op Klant mocht hebben of verkrijgen direct en ten volle opeisbaar zijn.

 

12.                 Overdracht

12.1               Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder tevens valt het vestigen van pandrechten. Overdracht van rechten in de zin van 3:83 lid 2 BW is uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

12.2               ANAC  heeft het recht om bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen.

 

13.                 Privacy

ANAC verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met haar privacybeleid. ANAC heeft haar privacybeleid gepubliceerd op haar website, welk beleid van toepassing is op alle Overeenkomsten.

 

14.                 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1               Op de forumkeuze in artikel 14.2, alle door ANAC aangeboden Diensten en Producten en gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.2               Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

DEEL B – Verhuur van Aanhangers

Deel B is, in aanvulling op deel A, uitsluitend van toepassing in het kader van een Overeenkomst waarbij Aanhangers worden verhuurd door ANAC aan de Klant.

 

15.                 Totstandkoming Overeenkomst en annulering

15.1               Een Overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de huurovereenkomst door de Klant. De Overeenkomst kan ook online tot stand komen, doordat de Klant een aanhanger reserveert op de website van ANAC.

15.2               De Overeenkomst wordt aangegaan tegen de overeengekomen prijs, dan wel – indien geen prijs is overeengekomen – tegen de gebruikelijke prijzen die ANAC voor de verhuurde zaken in rekening brengt op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele afleveringskosten.

15.3               De Klant kan tot 48 uur voor de ingangsdatum van de Overeenkomst kosteloos annuleren door schriftelijk een annulering te versturen aan ANAC. Indien de Klant binnen 48 uur voor de ingangsdatum annuleert, dan wordt 50% van de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht aan de Klant.

 

16.                 Betaling

16.1               ANAC is gerechtigd voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst een factuur op te maken voor de overeengekomen huurprijs. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, maar uiterlijk voor aanvang van de huurperiode. De betaling kan ook overeenkomstig artikel 8.3 plaatsvinden. De termijn in de factuur betreft een fatale termijn, zodat Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt bij overschrijding van de betalingstermijn. Na afloop van de huurperiode stuurt ANAC een definitieve factuur, indien en voor zover de huurperiode is afgeweken van de overeengekomen duur.

16.2               Als de Overeenkomst tot stand komt via de website van ANAC dan wordt de huurprijs voor de initiële huurperiode integraal voldaan door middel van een online betaling.

16.3               Na afloop van de huurperiode stuurt ANAC een definitieve factuur, indien en voor zover de huurperiode is afgeweken van de overeengekomen huurperiode.

16.4               ANAC heeft altijd het recht voorschotten in rekening te brengen, of zekerheid te verlangen voor hetgeen de Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en/of zal worden.

 

17.                 Duur Overeenkomst en tussentijdse beëindiging

17.1               De huurperiode gaat in op de dag zoals is bepaald in de Overeenkomst. Indien de Aanhanger niet op de einddatum als bepaald in de Overeenkomst door Klant is opgeleverd en ontruimd, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn verlengd tegen gelijke voorwaarden. Tijdens de verlenging is artikel 16.4 onverkort van toepassing. Indien ANAC niet instemt met de verlenging dan dient de Klant overeenkomstig artikel 21 de Aanhanger onmiddellijk te retourneren.

17.2               Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt heeft ANAC het recht haar verplichtingen op te schorten en het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.  

 

18.                 Ter beschikking stelling van de Aanhanger

18.1               De Aanhanger kan op de aanvangsdag van de huurperiode worden opgehaald op de verhuurlocatie van ANAC.

18.2               Een door ANAC opgegeven afleveringstermijn is geen fatale termijn. De Klant dient ANAC eerst in gebreke te stellen indien de Aanhanger niet op het overeengekomen tijdstip beschikbaar is en ANAC een redelijke termijn te gunnen om de Aanhanger alsnog beschikbaar te stellen.

18.3               De Aanhanger wordt geacht beschikbaar te zijn gesteld aan – en het risico gaat over op – de Klant door feitelijke bezitsverschaffing op de verhuurlocatie van ANAC.

 

19.                 Verplichtingen Klant als huurder

19.1               De Klant verklaart door het aangaan van de Overeenkomst over een geldig rijbewijs te beschikken voor het besturen van een voertuig met een aanhanger. Daarnaast verklaart de klant dat hij in het algemeen voldoende kennis, inzicht en ervaring te hebben om een voertuig te besturen met een aanhanger.

19.2               De Klant dient de Aanhanger voorafgaand aan dan wel bij of tijdens de aflevering te controleren op zichtbare gebreken. Indien de Klant dit achterwege laat of de Aanhanger na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt de Aanhanger bij aflevering geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst en geen zichtbare gebreken te bevatten.

19.3               De Klant zal als een goed huurder voor de Aanhanger zorgdragen, de Aanhanger doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

19.4               Het is de Klant verboden de Aanhanger door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen of te (laten) demonteren en/of repareren en/of onderhoud uit te voeren, dan wel de Aanhanger door niet gekwalificeerde personen te laten gebruiken.

19.5               In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van de Aanhanger gedurende de huurperiode is de Klant verplicht ANAC hiervan onverwijld (binnen 2 uur) op de hoogte te stellen. De Klant is verplicht ANAC volledig schadeloos te stellen.

19.6               Indien de Aanhanger tijdelijk niet of gebrekkig functioneert, veroorzaakt door onjuist gebruik door de Klant, is de Klant aansprakelijk voor alle schade die hiervan het gevolg is en blijft de Klant de huurprijs verschuldigd gedurende de duur van de reparatie.

 

20.                 Aansprakelijkheid ANAC en klachttermijn

20.1               Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 10 geldt het volgende.

20.2               De aansprakelijkheid van ANAC is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan personen of zaken van de Klant, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ANAC.

20.3               De aansprakelijkheid van ANAC is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de (aansprakelijkheids-)verzekering van ANAC wordt uitbetaald. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt krachtens een verzekering, danwel ANAC geen beroep toekomt op een aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor genoemd, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de huurprijs voor de huurperiode van de Aanhanger waarin de schade is ontstaan.

20.4               De aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, waaronder mede wordt verstaan omzet-en winstderving, opzichtschade, vertragingsschade en stilstandschade en schade die het gevolg van door of namens de Klant onjuiste, onvolledige of ondeugdelijke verstrekte informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20.5               ANAC is nimmer aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door een (tijdelijk) gebrekkig functioneren van de Aanhanger.

20.6               De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming door ANAC vervalt indien de Klant niet binnen twee (2) weken nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij ANAC heeft gereclameerd.

20.7               Indien de Aanhanger niet (goed) functioneert, is de Klant verplicht dat onverwijld (binnen 2 uur) aan ANAC te melden. ANAC zal zich inspannen om de Aanhanger zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk proberen te herstellen danwel een vervangende aanhanger ter beschikking stellen. ANAC is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door en na een te late melding van een gebrek aan de Aanhanger door de Klant.

20.8               ANAC heeft bij gebreken aan de Aanhanger het recht de Aanhanger gedurende de huurperiode te vervangen door een gelijkwaardige aanhanger, zonder dat dit Klant recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. De Klant dient hieraan volledige medewerking te verlenen.

20.9               De Klant vrijwaart ANAC voor schade die door of met de Aanhanger wordt toegebracht aan derden.

 

21.                 Einde Overeenkomst

21.1               De Klant dient uiterlijk op de einddatum als bepaald in de Overeenkomst, of op een einddatum op grond van artikel 17, de Aanhanger af te leveren bij een door ANAC aan te wijzen locatie. De Klant verplicht zich op voorhand alsdan aan ANAC de noodzakelijke medewerking te verlenen. Als Klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt en ANAC de Aanhanger dient op te halen, dan zijn alle kosten die daarmee samenhangen voor rekening van de Klant.

21.2               De Klant dient de Aanhanger bij het einde van de Overeenkomst in dezelfde staat als bij aanvang van de Overeenkomst aan ANAC ter beschikking te stellen, behoudens normale slijtage in een dergelijke huurperiode. Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de Aanhanger totdat de Aanhanger bij ANAC is afgeleverd.

21.3               De Klant is aansprakelijk voor alle door ANAC gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien de Aanhanger beschadigd aan ANAC wordt teruggegeven, onverminderd het recht van ANAC tot vergoeding van de overige schade, zoals huurderving.

 

DEEL C – ABONNEMENT

Deel C is, in aanvulling op deel A, uitsluitend van toepassing in het kader van een Abonnement.

 

22.                 Totstandkoming Overeenkomst en beëindiging

22.1               Een Abonnement kan online en in de wasstraat worden aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier. ANAC kan een aanvraag honoreren en afwijzen.

22.2               De Klant kiest een Jaarabonnement of een Maandabonnement.

22.3               Het Abonnement start op de dag dat ANAC de aanvraag heeft gehonoreerd.

22.4               Een Abonnement wordt overeengekomen voor minimaal twee maanden.

22.5               Wanneer een Klant het Abonnement online aanvraagt, dan heeft de Klant het recht het Abonnement te beëindigen binnen veertien (14) dagen na honorering daarvan door ANAC. De Klant kan het Abonnement niet meer beëindigen op grond van de vorige zin na de eerste keer dat Klant gebruik heeft gemaakt van het Abonnement.

22.6               Een Maandabonnement wordt automatisch voor de duur van een maand verlengd, tenzij het Maandabonnement is beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden. Een Maandabonnement kan te allen tijde tegen het einde van een maand worden opgezegd door ANAC en door de Klant met een opzegtermijn van veertien dagen.

22.7               Een Jaarabonnement wordt automatisch voor de duur van een jaar verlengd, tenzij het Jaarabonnement is beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden. Een Jaarabonnement kan te allen tijde tegen het einde van het lopende jaar worden opgezegd door ANAC en door de Klant minimaal veertien dagen voorafgaand aan het einde van het contractjaar.

22.8               Wanneer de Klant naar het oordeel van ANAC misbruik dan wel onredelijk vaak gebruik maakt of laat maken van het Abonnement, dan heeft ANAC het recht het Abonnement onmiddellijk te beëindigen, zonder daartoe een ingebrekestelling te sturen en zonder dat een vooruitbetaalde vergoeding terugbetaald hoeft te worden.

 

23.                 Het Abonnement

23.1               Wanneer de Klant met ANAC een Abonnement overeenkomt, dan mag de Klant met één auto onbeperkt gebruik maken van één wasprogramma in de wasstraten die ANAC exploiteert. De Klant kiest bij het afsluiten van het Abonnement het wasprogramma waarvoor het Abonnement geldt.

23.2               De Klant kan het wasprogramma waarvoor het Maandabonnement en het Jaarabonnement tussentijds online wijzigen. Een dergelijke wijziging gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de Klant de wijziging heeft aangevraagd.

23.3               Het Abonnement van de Klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de Klant. De wasstraten van ANAC herkennen het kenteken. De Klant kan op die manier gebruik maken van de wasstraten.

23.4               De Klant zal gebruik maken van het Abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van ANAC, normale gedragslijn voor particulieren.

 

24.                 Prijs en betaling

24.1               De prijs van het Abonnement hangt af van het gekozen wasprogramma, zoals dat op het moment van afsluiten of verlenging van het Abonnement geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het Abonnement is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot taxi’s, dan wordt de prijs zoals gepubliceerd op de website van ANAC verdubbeld.

24.2               ANAC heeft het recht de prijs van een Abonnement tussentijds te wijzigen. Wanneer ANAC de prijs voor een Abonnement met meer dan 10% verhoogt, dan heeft de Klant het recht het Abonnement te beëindigen.

24.3               Bij een Maandabonnement betaalt de Klant een bedrag per maand voorafgaand aan de maand waarop de betaling ziet.

24.4               Bij een Jaarabonnement betaalt de Klant een bedrag per jaar voorafgaand aan de jaar waarop de betaling ziet.

24.5               Betaling vindt plaats via automatische incasso. De Klant zal ANAC daartoe de noodzakelijke machtiging(en) verstrekken.

24.6               Wanneer een Klant tijdens bij gebruik van een wasstraat van ANAC een ander wasprogramma kiest dan het wasprogramma waarvoor het Abonnement geldt, dan betaalt de Klant daarvoor een meerprijs bovenop de prijs die de Klant voor het Abonnement betaalt. De meerprijs wordt door ANAC op haar website of in de wasstraat aan de Klant kenbaar gemaakt.

 

25.                 Wijziging kenteken

25.1               Wijziging van het kenteken dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan ANAC. Dit kan online of door een e-mail te richten aan info@anaccarwash.com t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel volledige wijzigingsverzoeken worden in behandeling genomen. Bij honorering van het verzoek, ontvangt de Klant een bevestiging van de wijziging per e-mail.

25.2               De Klant kan eenmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar.

25.3               Bij meer wijzigingen dan genoemd in artikel 25.2 dient de Klant aan ANAC € 10,- per extra wijziging te betalen.

25.4               De Klant heeft geen recht op restitutie van betaalde kosten voor het Abonnement over de periode dat het Abonnement niet kan worden gebruikt vanwege een kentekenwijziging.

 

26.                 Klantgegevens

26.1               De Klant stelt ANAC onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Klant, zoals maar niet beperkt tot wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer.

Algemene Verhuurvoorwaarden

van ANAC Self Storage B.V. april 2021

1.                    Definities

Aanbod / Aanbieding

Ieder aanbod van ANAC tot het aangaan van een Overeenkomst;

ANAC

ANAC Self Storage B.V. (KvK-nummer: 09186071), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Diensten

Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door ANAC worden verricht of aangeboden, in de ruimste zin, waaronder het verhuren van Opslagboxen;

Huishoudelijk
Reglement

Het reglement dat van toepassing is op de verhuur van Opslagboxen;

Klant

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie ANAC een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of wie met ANAC een Overeenkomst aangaat.

Opslagbox(en)

Een opslagbox die wordt verhuurd door ANAC aan een Klant in het kader van en Overeenkomst;

Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen Partijen;

Particulier

Een Klant die niet in de uitoefening van zijn of haar bedrijf Diensten afneemt bij ANAC;

Partij(en)

ANAC en Klant c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk

Per brief, e-mail of deurwaardersexploot;

Voorwaarden

Deze Algemene Verhuurvoorwaarden van ANAC ten behoeve van de verhuur van opslagboxen, zoals te vinden op de website van ANAC.

 

 

2.                    Toepasselijkheid

2.1                 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2                 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3                 In geval van nietigheid of vernietiging door Klant van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en de Overeenkomst.

2.4                 ANAC is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging gaat in vanaf het moment dat de gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd op haar website.

 

3.                    Totstandkoming van overeenkomsten en toegangscode

3.1                 Een Overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de huurovereenkomst door de Klant. De Overeenkomst kan ook online tot stand komen, doordat de Klant een Opslagbox huurt op de website van ANAC.

3.2                 De Overeenkomst zoals opgeslagen in de systemen bij ANAC geldt als bewijs van de Klant en ANAC gemaakte afspraken.

3.3                 De Klant krijgt bij aanvang van de Overeenkomst een toegangscode voor de roldeur om de Opslagbox te kunnen bereiken. Deze toegangscode is strikt persoonlijk en mag niet verder verspreid worden. Als de Klant de toegangscode is vergeten dient de Klant zich persoonlijk bij de receptie te melden. De Klant kan de toegangscode niet op een andere manier verkrijgen.

3.4                 De Klant is verplicht om bij toegang en vertrek zijn eigen toegangscode te gebruiken. Het is verboden om met anderen mee naar binnen of buiten te gaan.

3.5                 De roldeur gaat na het intoetsen van uw toegangscode omhoog. De Klant mag pas gaan rijden als ook de slagboom geheel geopend is. De schuifpoort aan de achterzijde van het gebouw opent automatisch als het voertuig van de Klant nadert, maar niet voordat de roldeur achter de Klant is gesloten.

 

4.                    Duur Overeenkomst en tussentijdse beëindiging

4.1                 De huurperiode gaat in op de dag zoals is bepaald in de Overeenkomst. Indien de Opslagbox niet op de einddatum als bepaald in de Overeenkomst is schoon en ontruimd is opgeleverd bij ANAC, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn verlengd tegen gelijke voorwaarden. Indien ANAC niet instemt met de verlenging dan dient de Klant de Opslagbox onmiddellijk te ontruimen overeenkomstig artikel 12.

4.2                 De Klant heeft de bevoegdheid om de Overeenkomst tegen het einde van de lopende huurtermijn op te zeggen door middel van het invullen van het standaardformulier op de website van ANAC met inachtneming van een opzegtermijn van één week.

 

5.                    Huisregels op de terreinen en in de gebouwen van ANAC

5.1                 Op alle terreinen en in alle gebouwen van ANAC gelden in ieder geval de volgende huisregels:

a. de Klant houdt rekening met de veiligheid van anderen;

b. de Klant handelt in overeenstemming met alle signalen op het terrein van ANAC;

c. het is niet toegestaan te roken op een terrein van ANAC, tenzij op specifiek daarvoor door ANAC aangewezen locaties;

d. de Klant rijdt met een voertuig alleen stapvoets over het terrein van ANAC.

5.2                 Als de Klant zich niet houdt aan één of meer huisregels dan is hij onmiddellijk in verzuim.

 

6.                    Bestemming en gebruik

6.1                 Het is de Klant niet toegestaan de Opslagbox te gebruiken voor een andere bestemming dan opslagruimte voor roerende zaken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANAC is het de Klant niet toegestaan de Opslagbox een andere bestemming te geven. De Klant zal de Opslagbox als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming en overeenkomstig het door ANAC vastgestelde laatst geldende Huishoudelijk Reglement gebruiken en onderhouden. De Klant is met de inhoud van het Huishoudelijk Reglement bekend. De Klant begrijpt en aanvaardt dat het Huishoudelijk Reglement aan verandering onderhevig kan zijn en is gehouden ter zake de redelijke instructies van ANAC onmiddellijk op te volgen. De Klant is jegens ANAC voor alle gedragingen van derden als bedoeld in artikel 7:219 BW aansprakelijk.

6.2                 De Opslagbox is dagelijks toegankelijk van 06.00 tot 23.00 uur. Het is de Klant niet toegestaan zich buiten de openingstijden in de Opslagbox te bevinden. De Klant dient om uiterlijk 23.00 uur het pand én het terrein van ANAC te hebben verlaten. Kosten voor alarmopvolging door het niet nakomen van deze regel zijn voor rekening van de Klant, met een minimum van € 75,- per overtreding.

6.3                 Het is de Klant niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan de Opslagbox, waaronder het boren en / of aanbrengen van gaten.

6.4                 De Klant is bekend met de Opslagbox en heeft voor zichzelf vastgesteld dat de Opslagbox geschikt is voor het overeengekomen doel en gebruik. ANAC verstrekt uitdrukkelijk ter zake geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

6.5                 ANAC is bevoegd de Opslagbox te allen tijde te inspecteren en is gerechtigd toegang te verlenen als enige bevoegde autoriteit daarom verzoekt. De Klant zal daarom ANAC op eerste verzoek toegang verschaffen tot de Opslagbox en overige noodzakelijke medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en inspectie, dit zonder recht op vermindering van de huurprijs of een andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

6.6                 Het is de Klant niet toegestaan:

a. de Opslagbox te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;

b. werkzaamheden te verrichten anders dan in-en uitladen en in-, uit– en overpakken van goederen. Het is met name niet toegestaan gebruik te maken van elektrische en mechanische gereedschappen;

c. de Opslagbox geheel of gedeeltelijk onder te verhuren;

d. toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige goederen, levende have in de Opslagbox op te slaan of te laten verblijven;

e. zonder voorafgaande schriftelijke melding aan ANAC juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op slaan, dit op straffe van volledige uitsluiting van aansprakelijkheid van ANAC;

f. goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534);

g. ten behoeve van elektrische of andere apparaten gebruik te maken van de elektriciteitsvoorzieningen in de Opslagbox, zonder voorafgaande toestemming van de ANAC;

h. de Opslagbox als werkplaats of toonzaal te gebruiken of de Opslagbox op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;

i. in of vanuit de Opslagbox enige commerciële activiteit uit te oefenen;

j. domicilie te vestigen of de statutaire zetel van een onderneming te kiezen in de Opslagbox;

k. derden toegang te verschaffen tot de Opslagbox zonder schriftelijke volmacht. Gedurende de openingstijden van de receptie dient de derde-gevolmachtigde zich vóór het betreden van de Opslagbox met vertoon van een geldig legitimatiebewijs en deugdelijke volmacht te melden bij de receptie;

l. om na toegang tot het complex toegangs-(overhead)deuren open te laten staan. Indien de Klant nalatig is en toch nood-, toegangs-(overhead)deuren open laat staan, wordt eventuele gevolgschade op de Klant verhaald, met een minimum van €75,00.

 

7.                    Huurprijs en betaling

7.1                 De Overeenkomst wordt aangegaan tegen de overeengekomen prijs, dan wel – indien geen prijs is overeengekomen – tegen de gebruikelijke prijzen die ANAC voor de Opslagboxen in rekening brengt op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Particulieren en non-profitinstellingen zijn over het huurbedrag geen BTW verschuldigd. Voor bedrijven geldt dat de prijzen exclusief BTW zijn.

7.2                 De Klant is verplicht om op het moment van het aangaan van de Overeenkomst de eerste huurtermijn te betalen per kas, bankpas of creditcard. Ook dient de Klant op dat moment de eventuele bijkomende kosten voor een slot of artikelen uit het verhuisassortiment per kas, bankpas of creditcard te voldoen.

7.3                 De Klant machtigt door het akkoord gaan met de Overeenkomst ANAC om de huur maandelijks af te schrijven van het door de Klant opgegeven rekeningnummer middels automatische incasso. Bedrijven ontvangen hiervan een BTW-factuur. De Klant dient te zorgen voor voldoende saldo op zijn rekening. Als de huur niet geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, wordt er per ‘mislukte’ incasso € 10,- in rekening gebracht.

7.4                 Betaling dient te geschieden op door ANAC aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop ANAC bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

7.5                 ANAC kan bij het aangaan van de Overeenkomst bepalen dat een waarborgsom dient te worden voldaan door de Klant. ANAC is te allen tijde bevoegd om alle vorderingen op de Klant te verrekenen met de waarborgsom. Als de Overeenkomst is geëindigd en de Opslagbox is opgeleverd, dan zal het eventuele restant van de waarborgsom worden terugbetaald aan de Klant.

7.6                 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden (waaronder ook begrepen indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet (volledig) heeft plaatsgevonden), is Klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Klant, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van ANAC om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

7.7                 Indien Klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 7.6, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar.

7.8                 Door Klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

7.9                 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens ANAC op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van ANAC jegens Klant.

7.10               ANAC is gerechtigd alle vorderingen op Klant te verrekenen met iedere schuld die ANAC aan Klant, dan wel aan met Klant gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

7.11               Alle vorderingen van ANAC op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan ANAC omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van ANAC;

b. indien ANAC de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 7.12 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

c. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Klant, liquidatie of faillissement van Klant of – voor zover Klant een natuurlijke persoon betreft – het op Klant van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

7.12               ANAC is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Klant, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Klant met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is ANAC bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

 

8.                    Gebreken en verantwoordelijkheid Klant

8.1                 Er is sprake van een gebrek aan de Opslagbox als de Opslagbox gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de Klant toe te rekenen omstandigheid niet het genot kan verschaffen dat de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst van de Opslagbox mag verwachten. Als de Klant niet binnen zeven (7) dagen na aanvang van de Overeenkomst aan ANAC heeft medegedeeld dat sprake is van enige gebrek, dan wordt geacht de Opslagbox overeenkomstig de Overeenkomst te zijn beschikbaar gesteld.

8.2                 ANAC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles van overheidswege in of aan de Opslagbox. Onder deze gevolgen is begrepen eventuele schade aan opgeslagen goederen en/of hang- en/of sluitwerk. De Klant is jegens ANAC te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die ANAC mocht lijden ten gevolge van deze controles en inspecties.

8.3                 Als de Klant zich, indien noodzakelijk na door ANAC in gebreke te zijn gesteld zoals het hoort, niet houdt aan de voorschriften en voorwaarden die in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zijn opgenomen, verbeurt de Klant aan ANAC een direct opeisbare boete van € 50,00 per dag voor elke dag dat de Klant in verzuim is met een totaal maximum van € 2.000,-. Het recht van ANAC op volledige schadevergoeding blijft daarbij onaangetast.

8.4                 De Klant is jegens ANAC aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Opslagbox en/of aan het complex waartoe de Opslagbox behoort en/of aan eigendommen van derden tenzij de Klant bewijst dat de schuld daarvan niet ligt bij hem, de personen die hij tot de Opslagbox heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is. 

8.5                 De Klant vrijwaart ANAC tegen claims, aansprakelijkheidsstellingen en/of boetes die ANAC worden opgelegd door derden, waaronder de overheid, ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van de Klant en/of personen die de Klant heeft toegelaten tot de Opslagbox en/of personeel van de Klant en/of personen voor wie de Klant aansprakelijk is voor het gebruik van de Opslagbox en/of het complex waartoe de Opslagbox behoort.

 

9.                    Aansprakelijkheid ANAC

9.1                 Het opbergen van zaken in de Opslagbox is en blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. ANAC neemt ook geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de wettelijke en contractuele bestemming en het gebruik van de Opslagbox ook niet uit hoofde van bewaring, opslag, toezicht of beveiliging is.

9.2                 Indien en voor zover ANAC aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs die de Klant in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schade is betaald aan ANAC en komt de volgende schade niet voor vergoeding in aanmerking:

a. vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

b. schade ontstaan door handelen of nalaten van Klant of derden in strijd met door ANAC verstrekte instructies, aanwijzingen, lichtsignalen en huisregels dan wel in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

c. schade als direct gevolg van door of namens Klant aan ANAC verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;

9.3                 ANAC is voorts niet aansprakelijk als de schade het gevolg is van de volgende oorzaken:

a. zichtbare en onzichtbare gebreken aan de Opslagbox of het gebouw of complex waarvan de Opslagbox deel uitmaakt;

b. weersomstandigheden;

c. stagnatie in de bereikbaarheid van de Opslagbox;

d. stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling;

e. storing van de installaties en apparatuur; in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen;

f. brand, ontploffing en andere voorvallen;

g. stoornis in het huurgenot en stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten of schade ontstaan door het verlies of diefstal of beschadiging van zaken, vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag en/of knaagdierschade.

9.4                 ANAC heeft bij gebreken aan de Opslagbox het recht gedurende de huurperiode een andere Opslagbox ter beschikking te stellen, zonder dat dit Klant recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. De Klant dient hieraan volledige medewerking te verlenen.

 

10.                 Verzekering

De Klant dient vóór ingebruikname van de Opslagbox een genoegzame W.A.- verzekering, brandverzekering en, indien van toepassing, een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten, met inbegrip van schade aan goederen, tegen in elk geval, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroom en uitvallen van elektriciteit, bij een ter goeder naam en faam bekende en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij en door regelmatige premiebetaling te handhaven.

 

11.                 Ontbinding en opzegging

11.1               In de volgende gevallen is Klant automatisch in verzuim en is ANAC gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, naar haar eigen keuze, te ontbinden, op te zeggen en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:

a. Klant komt een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Voorwaarden niet of deels niet na;

b. Klant verkeert in staat van faillissement;

c. Klant heeft het besluit genomen de onderneming te liquideren;

d. Klant staakt haar onderneming;

e. de onderneming van Klant is stilgelegd;

f. de overwegende zeggenschap in de vennootschap van de Klant wijzigt of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Klant;

g. indien ANAC de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 12 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

h. ten laste van Klant is beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven; of

i. Klant moet niet langer worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van ANAC.

11.2               Ontbinding of opzegging vindt plaats door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Klant.

11.3               Bij ontbinding of opzegging op basis van dit Artikel, is ANAC niet gehouden tot enige schadevergoeding. ANAC behoudt in dat geval wel aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

11.4               Wanneer een van de gevallen zoals genoemd in Artikel 11.1 zich voordoet, dan zijn alle vorderingen die ANAC op Klant mocht hebben of verkrijgen direct en ten volle opeisbaar zijn.

 

12.                 Einde Overeenkomst en oplevering

12.1               De Klant dient uiterlijk op de einddatum als bepaald in de Overeenkomst, of op een einddatum op grond van artikel 4 of 11, te hebben voldaan aan alle (betalings)verplichtingen als genoemd in de Overeenkomst, moet de Opslagbox in goede staat, vrij van schade, leeg, schoon en vrij van het slot zijn. De Klant dient de Opslagbox bij het einde van de Overeenkomst in dezelfde staat als bij aanvang van de Overeenkomst aan ANAC ter beschikking te stellen, behoudens normale slijtage in een dergelijke huurperiode.

12.2               De Klant is aansprakelijk voor alle door ANAC gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien de Opslagbox beschadigd aan ANAC wordt opgeleverd, onverminderd het recht van ANAC tot vergoeding van de overige schade, zoals huurderving.

12.3               Indien de Klant de Opslagbox niet binnen veertien (14) dagen na het beëindigen van de Overeenkomst heeft ontruimd, dan wel binnen de in artikel vermelde termijn, is ANAC gerechtigd om de Opslagbox te ontruimen. De gemaakte kosten, met een minimum van € 250,00 komen volledig ten laste van de Klant. Ook spullen door de Klant achtergelaten na beëindiging van de Overeenkomst in of buiten de Opslagbox, worden op kosten van de Klant verwijderd. ANAC heeft het recht om deze zaken naar eigen inzicht te laten vernietigen, dan wel deze zaken zich toe te eigenen en indien nodig te verkopen en de opbrengst te behouden.

12.4               Het afvoeren van vuil en afval uit de Opslagbox is de verantwoordelijkheid van de Klant. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de Klant doorberekend, met een minimum van € 20,-. De kosten voor het uitboren van het slot bedragen € 75,-.

 

13.                 Vervaltermijnen

13.1               Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Klant, uit welke hoofde ook, jegens ANAC in verband met verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij ANAC.

13.2               In het geval binnen de in artikel 13.1 vermelde termijn door Klant een Schriftelijke claim is neergelegd bij ANAC in verband met door haar verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Klant eveneens indien ANAC niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 16 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

 

14.                 Overdracht

Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder tevens valt het vestigen van pandrechten. Overdracht van rechten in de zin van 3:83 lid 2 BW is uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

15.                 Privacy

ANAC verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met haar privacybeleid. ANAC heeft haar privacybeleid gepubliceerd op haar website https://anaccarwash.com/privacyreglement/, welk beleid van toepassing is op alle Overeenkomsten.

 

16.                 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1               Op de forumkeuze in artikel 16.2, alle door ANAC aangeboden Diensten en gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.2               Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.